Chủ đề

Chiến lược biển

Chính sách biển phải giải quyết được vấn đề nội tại của đất nước

06/09/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Chính sách biển phải giải quyết được vấn đề nội tại của đất nước

Mặc dù theo thời gian nội dung chính sách biển có thể thay đổi, nhưng các quan điểm, học thuyết xây dựng chính sách biển vẫn giữ lại tiêu chí căn bản vốn có của nó là phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển đảo. Mặc dù, việc tiếp tục hoạch định và triển khai thực thi...

Việt Nam cần có chiến lược biển mới

05/12/2017 | Biển Đảo

Việt Nam cần có chiến lược biển mới

Đó là nhận định được đưa ra trong chương trình Đối thoại biển lần 1: Chiến lược quản trị biển – Vấn đề Biển Đông”, do Học viện Ngoại giao, Đại...