Chủ đề

Chiến lược biển viet nam

Các lĩnh vực kinh tế biển được phát triển khá đồng bộ

03/10/2018 | Kinh tế

Các lĩnh vực kinh tế biển được phát triển khá đồng bộ

Chiến lược biển Việt Nam giai đoạn đầu kết thúc năm 2020 tạo tiền đề vững chắc để kinh tế biển bước sang giai đoạn chiến lược mới với tầm nhìn mới. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm...

Việt Nam cần có chiến lược biển mới

05/12/2017 | Biển Đảo

Việt Nam cần có chiến lược biển mới

Đó là nhận định được đưa ra trong chương trình Đối thoại biển lần 1: Chiến lược quản trị biển – Vấn đề Biển Đông”, do Học viện Ngoại giao, Đại...